Compaq Deskpro /M 586/66M Netelligent 56K ISA Fax Modem Support Scripts driver download miễn phí (ver. 1.­0 B)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí Compaq Deskpro /M 586/66M Netelligent 56K ISA Fax Modem Support Scripts driver cho Máy tính bàn.

Netelligent 56K ISA Fax Modem Support Scripts (ver. 1.­0 B) phát hành 1998.08.27.

File được download 0 lần và được xem 1737 lần.

Loại Máy tính bàn
Hãng Compaq
Thiết bị Deskpro /M 586/66M
Hệ điều hành Windows 95, Windows 98
Phiên bản 1.­0 B
Kích thước file 46 Kb
Phát hành 1998.08.27
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm Compaq Deskpro /M 586/66M Netelligent 56K ISA Fax Modem Support Scripts driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Netelligent 56K ISA Fax Modem Support Scripts for Compaq Deskpro /­M 586/­66M Type: Driver - Modem This software contains the application support scripts needed to set up the Compaq Netelligent 56K ISA Fax Modem for the following remote dial-up applications: - Lotus Notes (lnnet56k.­mdm) - Lotus cc:Mail (ccnet56k.­mdm) - Microsoft MS Mail (cpqnet56k.­scr)

Driver Máy tính bàn Compaq Deskpro /M 586/66M phổ biến:

Driver Compaq Máy tính bàn phổ biến: