Compaq Presario 80XL458 Presario 80XL Crystal CS4299 AC97 CODEC Audio driver download miễn phí (ver. 5.­12.­01.­4031)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí Compaq Presario 80XL458 Presario 80XL Crystal CS4299 AC97 CODEC Audio driver cho Notebooks.

Presario 80XL Crystal CS4299 AC97 CODEC Audio (ver. 5.­12.­01.­4031) phát hành 2000.03.22.

File được download 0 lần và được xem 367 lần.

Loại Notebooks
Hãng Compaq
Thiết bị Presario 80XL458
Hệ điều hành Windows 2000
Phiên bản 5.­12.­01.­4031
Kích thước file 1.03 Mb
Phát hành 2000.03.22
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm Compaq Presario 80XL458 Presario 80XL Crystal CS4299 AC97 CODEC Audio driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Presario 80XL Crystal CS4299 AC97 CODEC Audio Driver for Compaq Presario 80XL458 Type: Driver - Audio This contains the Windows 2000 audio driver for the Crystal CS4299 AC97 CODEC in the Presario models listed below.­ ADDITIONAL NOTE : Windows 2000 did not ship on all the units that we may have listed in this Softpaq.­

Driver Notebooks Compaq Presario 80XL458 phổ biến:

Driver Compaq Notebooks phổ biến: